ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΝΑΤ

Δικαιολογητικά

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

2. Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών Γραφείου Τελετών (στο όνομα του αιτούντος).

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει εισπράξει έξοδα κηδείας από άλλο φορέα.

4. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (ALPHA, ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ) όπου να αναγράφεται το IBAN του λογαριασμού και ως πρώτο όνομα ο αιτών.

5. ΑΦΜ αιτούντος.

 
ΣΙΓΤΑ