Τομέας Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)

1. Αίτηση του δικαιούχου (του οποίου το όνομα είναι στο τιμολόγιο).

2. Βιβλιάριο του θανόντος/θανούσης ή βεβαίωση κατάθεσής του, για ακύρωση από την Υπηρεσία.

3. Δύο (2) Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.

4. Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών του γραφείου τελετών πρωτότυπη και εξοφλημένη με το όνομα και το ΑΦΜ του δικαιούχου (εάν είναι επί πιστώσει θα επισυνάπτονται οι εξοφλητικές αποδείξεις).

5. Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του δικαιούχου ότι επιμελήθηκε των εξόδων κηδείας του/της θανόντος/θανούσης και δεν θα πάρει χρήματα από άλλο φορέα (εάν πρόκειται να πάρει χρήματα και από άλλο φορέα, θα πρέπει να αναφέρει από ποιόν).

6. Πιστοποιητικό διαγραφής από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τους συνταξιούχους, ενώ για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία τους.

7. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του δικαιούχου πληρωμής.

Το ποσό που καταβάλλεται από τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ως αποζημίωση εξόδων κηδείας για τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Συνταξιούχους καθώς και για τους εν ενεργεία υπάλληλους και συνταξιούχους που προέρχονται από το πρώην ΤΥΔΚΥ και τα μέλη αυτών, ανέχεται στο ποσό έως χίλια διακόσια (1200) ευρώ επί του τιμολογίου (ΦΕΚ 22/22-1-1993/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/ΑΡΘΡ.14),Υ.Α.434/1311.

 
ΣΙΓΤΑ