ΤΣΜΕΔΕ

ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το Ταμείο χορηγεί έξοδα κηδείας στους άμεσα ασφαλισμένους και συνταξιούχους του, ποσό ίσο με 2 μηνιαίες συντάξεις ( πλήρη των 35 ετών ).

Το μισό του παραπάνω ποσού καταβάλλεται για τα συνταξιοδοτούμενα μέλη οικογενείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Τα έξοδα κηδείας χορηγούνται με την προϋπόθεση ότι δεν θα τα δικαιούται από άλλο φορέα, διαφορετικά καταβάλλεται η τυχόν προκύπτουσα διαφορά.

 
ΣΙΓΤΑ