Χορηγούνται στον επιμεληθέντα την κηδεία του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου της Επιχείρησης. Το ύψος τους είναι το διπλάσιο του μισθού ή της κύριας σύνταξης του θανόντα με όριο το διπλάσιο του βασικού μισθού του 7ου μ.κ. Για τα έμμεσα μέλη τα παραπάνω ποσά περιορίζονται στο μισό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

•Αίτηση παροχής σε χρήμα (η αίτηση συμπληρώνεται στην υπηρεσία)

•Ληξιαρχική πράξη θανάτου

•Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών Γραφείου Τελετών (πρωτότυπο)

 
ΣΙΓΤΑ