ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Η Παροχή των Εξόδων Κηδείας καταβάλλεται στην/στον Δικαιούχο λόγω θανόντος Ασφαλισμένου είτε ήταν Μισθωτός εν ενεργεία, είτε Συνταξιούχος, ή έμμεσο μέλος Άμεσα ασφαλισμένου.

Σε περίπτωση «απώλειας» του Βιβλιαρίου Ασθενείας του ασφαλισμένου, ο Δικαιούχος με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ν.1599, αναλαμβάνει την ευθύνη της ανεύρεσης και ταυτόχρονα η Αίτηση του παραμένει ΕΚΚΡΕΜΗΣ για όσο διάστημα χρειαστεί η διασταύρωση των στοιχείων.

Πόση είναι η Παροχή

Α. ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/Η (1.570,80 ΕΥΡΩ )

Άμεσα ασφαλισμένο είναι το πρόσωπο που απεβίωσε και ελάμβανε σύνταξη στο όνομά του ή ήταν μισθωτός εν ενεργεία, στην οποία γίνονταν κρατήσεις «ασθενείας» ή «αλληλοβοήθειας» από το ΤΑΠΟΤΕ. Περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι λόγω χηρείας.
Β. ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/Η ( 785,40 ΕΥΡΩ )

Έμμεσα ασφαλισμένο είναι το πρόσωπο που απεβίωσε και δεν ελάμβανε σύνταξη στο όνομά του, στην οποία γίνονταν κρατήσεις «ασθενείας» ή «αλληλοβοήθειας» από το ΤΑΠΟΤΕ, αλλά είχε αυτή την κάλυψη από άλλο πρόσωπο που είναι εν ζωή και συνεχίζει να λαμβάνει σύνταξη ή μισθό.

Συνεπώς ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ θα πρέπει να προσκομίσει το αντίγραφο του Τριμηνιαίου Φύλλου Σύνταξης (ή τριών πρόσφατων μηνών σύνταξης) ή του τελευταίου αντιγράφου Μισθοδοσίας του Άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση αυτή.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: είναι το φυσικό πρόσωπο που ανέλαβε και εξόφλησε το συνολικό ποσό της τελετής και αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμό του στο παραστατικό στοιχείο (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ) που προσκομίζει στο ΤΑΫΤΕΚΩ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ

Η γενική διάκριση σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις που ο δικαιούχος δικαιούται καταβολή από δύο Ταμεία είναι: ποιο Ταμείο (‘πρώτο’ Ταμείο), και ποιο ποσό θα πάρει συνολικά (το οποίο ρυθμίζεται από το ‘δεύτερο’ Ταμείο).

Α. Οι Δικαιούχοι λόγω θανάτου Ασφαλισμένου είτε ήταν Μισθωτός, είτε Συνταξιούχος που ήσαν ασφαλισμένοι σε άλλους Φορείς (πχ. Δημόσιο-ΟΠΑΔ. ΟΓΑ, ΙΚΑ) δηλαδή πλήρωναν εισφορές και σε άλλα Ταμεία, βάσει του Κανονισμού καταθέτουν Αίτηση για παροχή εξόδων κηδείας αρχικά στο Ταμείο που δίνει το μικρότερο ποσό παροχής.

Στη συνέχεια υποβάλλουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ Καταβολής από τα παραπάνω Ταμεία στο ΤΑΥΤΕΚΩ μαζί με αντίγραφο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ και τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (1), (3), (5) & (6) που αναφέρονται παρακάτω.

Β. Οι Δικαιούχοι λόγω θανόντος Ασφαλισμένου είτε ήταν Μισθωτός, είτε Συνταξιούχος, ή έμμεσο μέλος Άμεσα ασφαλισμένου, οι οποίοι ανήκαν στα Ασφαλιστικά Ταμεία ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕΔΕ λαμβάνουν αρχικά την παροχή των εξόδων κηδείας από το ΤΑΥΤΕΚΩ.

Εφόσον ζητηθεί από τον Δικαιούχο παρέχεται και ΒΕΒΑΙΩΣΗ Καταβολής μετά την εξόφληση.

Ο Δικαιούχος πρέπει πρώτα να προσκομίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ από τα παραπάνω Ταμεία, στην οποία θα αναγράφεται το ποσό εξόδων κηδείας που δικαιούται. Στη συνέχεια θα επισυνάψει την ΒΕΒΑΙΩΣΗ αυτή στα υπόλοιπα δικαιολογητικά της Αίτησής του στο ΤΑΫΤΕΚΩ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ και ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1.ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ και ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599) του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ότι δεν δικαιούται (ή δικαιούται) παροχή εξόδων και από άλλο Ταμείο (Αν αποσταλούν ταχυδρομικά, απαιτείται και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)

3.Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο)

4.Πρωτότυπο Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ)

5.Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

6.Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ [ΠΡΟΣΟΧΗ: 1Ο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ]

7.Αντίγραφα των Συντάξεων 3 πρόσφατων μηνών ή του τελευταίου Φύλλου Μισθοδοσίας του ασφαλισμένου

8.ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ του θανόντος/της θανούσης.

 

 

 
ΣΙΓΤΑ