Για έξοδα κηδείας οι Τομείς Συμβολαιογράφων αποδίδουν ποσό ίσο με το πενταπλάσιο του μερίσματος ( μέχρι 867,70 και 1971,35 ευρώ από το ταμείο Νομικών σύνολο 2839,05 ).

Δικαιούχοι:

1. Οι «εν ενεργεία» άμεσα ασφαλισμένοι και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό από τους Τομείς Συμβολαιογράφων.

2. Αν ο άμεσα ασφαλισμένος συνταξιούχος είναι εν ζωή λαμβάνει ολόκληρο το ποσό από τους Τομείς Συμβολαιογράφων για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.

3. Αν απεβίωσε ο άμεσα ασφαλισμένος συνταξιούχος οι αιτούντες δικαιούνται να εισπράξουν και από τους Τομείς Νομικών (το μεγαλύτερο μέρος του ποσού) και από τους Τομείς Συμβολαιογράφων.

Δικαιολογητικά:

– Αίτηση (του προσώπου που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας).

– Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

– Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα εισπραχθούν χρήματα για έξοδα κηδείας από άλλο Ταμείο, πλην των Τομέων Νομικών (στην περίπτωση βέβαια 3 που δικαιούται από τους εν λόγω Τομείς).

 
ΣΙΓΤΑ