Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας ΟΠΑΔ

(βάσει του Π.Δ.665/62 & συμπληρωμένο με μεταγενέστερες διατάξεις)

1. Βιβλιάριο του θανόντος/θανούσης ή βεβαίωση κατάθεσής του για ακύρωση από την Υπηρεσία.

2. Δύο (2) Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.

3. Πρωτότυπη Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών του γραφείου τελετών με το όνομα και το ΑΦΜ του δικαιούχου με συνημμένες τις εξοφλητικές αποδείξεις.

4. Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του δικαιούχου ότι επιμελήθηκε των εξόδων κηδείας του/της θανόντος/θανούσης και δεν θα πάρει χρήματα από άλλο φορέα (εάν πρόκειται να πάρει χρήματα και από άλλο φορέα θα πρέπει να αναφέρει από ποιόν).

5. Εάν ο θανών είναι:

Συνταξιούχος ή Συνταξιούχος εκ Μεταβιβάσεως Πιστοποιητικό διαγραφής του θανόντος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Μέλος Συνταξιούχου (εν ζωή) Πιστοποιητικό Συνταξιοδοτικής Κατάστασης είτε βεβαίωση ή έγγραφο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όπου θα προκύπτει η ιδιότητα του άμεσα συνταξιούχου (πολιτικός ή στρατιωτικός).

Εν ενεργεία υπάλληλοι Βεβαίωση Διαγραφής από την Υπηρεσία του.

Φωτοτυπία του βιβλιαρίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου πληρωμής.

Σε περίπτωση που ο/η θανών/θανούσα δεν είχε κάνει απογραφή στην Υπηρεσία μας για το έτος 2013, θα πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών από την υπηρεσία του/της εάν ήταν εν ενεργεία.

Παρατηρήσεις:

  • Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
  • Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα δικαιούχου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.
 
ΣΙΓΤΑ